فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت جهان

کارت جهانفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتتحقق، تکامل، رضایت، لذت، تمامیت، موفقیت.منفیرکود، فقدان اراده، بی حوصلگی، تاخیر.نماد هاپرنده,ابر,فرشته,شیر,چوبدست,گاوتعبیر فال شما…
بیشتر بخوانید