فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت خورشید

کارت خورشیدفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتشادی، عظمت، روشنی نشاط، سلامتی، عشق، تحقق.منفیقضاوت نا صحیح، تاخیر، شکست,انزوا.نماد هااسب,خورشید,پرچم,پرتعبیر فال شمااین کارت به…
بیشتر بخوانید