فال حافظ

غزل شماره 145 دیوان حافظ : چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

غزل شماره 145 دیوان حافظچه مستیست ندانم که رو به ما آوردکه بود ساقی و این باده از کجا آوردتو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیرکه مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورددلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکنکه باد صبح نسیم گره گشا…
بیشتر بخوانید